I. Få fritids att funka

Fritidshemmet är en betydelsefull del av barnens hela skoldag. I Norrköping bedrivs ett flerårigt projekt tillsammans med Linköpings universitet i syfte att utveckla fritidshemmens verksamhet.På detta seminarium får vi ta del av erfarenheter från projektet. Seminariet inleds med en analys av fritidshemmets kompetensförsörjning i ljuset av det legitimationskrav som träder i kraft vid halvårsskiftet.

Dokumentation