Skolriksdag

Sveriges Kommuner och Landsting

Publicerad: 11 maj 2017
Prenumerera på Prenumeration Skolriksdag 2017

Dokumentation från Skolriksdag 2017

24 april 13:15-14:15

Förändringsledning i en digital värld

Den digitala utvecklingen och den pågående samhällsförändringen ställer nya krav. Skolan måste bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter - för undervisning och inlärning. Men hur skapar man förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete? Här får du en inblick i den nationella satsningen LEDA för smartare välfärd som drivs av SKL och Vinnova i samarbete med 20 kommuner.

Medverkande: Joakim Jardenberg, ansvarig för LEDA, Tony McCarrick, IT-strateg, Utbildningsförvaltningen Botkyrka kommun.

Moderator: Anna Carlsson, programansvarig, SKL.

Internationella kunskapsmätningar – vad kan Sverige lära av andra?

Vad gör vissa utbildningssystem mer lyckade än andra? Lucy Crehan, internationell utbildningsanalytiker, har själv besökt de mest framgångsrika skolsystemen och där auskulterat lärare för att se om och hur framgångsfaktorer på systemnivå märks i klassrummet. Här delar hon med sig av sina erfarenheter från dessa besök och samtalar med Mats Björnsson med lång erfarenhet av svensk skola och internationella undersökningar. Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: Lucy Crehan, internationell utbildningsanalytiker och författare till boken ”Cleverland” och Mats Björnsson, fd analytiker och ämnesråd vid Utbildningsdepartementet,

Moderator: Bodil Båvner, utredare, SKL

Presentation: Internationella kunskapsmätningar - vad kan Sverige lära av andra? (PDF, nytt fönster)

Från avdelning till barngrupp

Antalet relationer som barnen har i förskolan är ett av flera viktiga kvalitetsmått. Professor Pia Williams, berättar här om resultaten av sin senaste forskning. Kungsbackas förskolor har genomfört ett genomgripande förändringsarbete för att skapa mindre barngrupper inom ramen för varje förskolas hela verksamhet, Det har gett en ökad kvalitet för såväl barn som förskolans personal.

Medverkande: Pia Williams professor Göteborgs Universitet, Annika Lovén, controller verksamhets-/enhetschef Kungsbacka kommun och Annika Hellström, verksamhetschef för förskola och skola Kungsbacka kommun

Moderator: J Henrik Bergström, utredare, SKL.

Presentation Pia Williams: Från avdelning till barngrupp (PDF, nytt fönster)

Presentation Kungsbacka kommun: Förskola i förändring med barnens bästa i fokus (PDF, nytt fönster)

Utveckla kvaliteten i fritidshem

Fritidshemmet är en viktig del av skoldagen där eleverna ges möjlighet till lärande och en meningsfull fritid. Vad behöver ledningen i kommunen, rektor och pedagogerna göra för att höja kvaliteten utifrån de lokala förutsättningarna? Här får du ta del av hur två kommuner arbetar med att utveckla kvaliteten i fritidshem.

Medverkande: Bente Tuff, utvecklingsledare på Center för Skolutveckling, Göteborg Stad och Jonas Pettersson, lärare i fritidshem/verksamhetsutvecklare fritidshem i Askim-Frölunda-Högsbo, Birgitta Zelezny Ulvered, biträdande verksamhetschef, Botkyrka kommun och Henning Westius, förstelärare för fritidshem, Botkyrka kommun.

Moderator: Åsa Ernestam, utredare, SKL.

Presentation Bente Tuff: Utveckla kvaliteten i fritidshem (PDF, nytt fönster)

Presentation Botkyrka kommun:Förstelärare på fritidshem (PDF, nytt fönster)

Att kommunicera i lugn och i storm

Hur pratar man sig till framgång i det vardagliga arbetet? Och hur kommunicerar man internt och externt när man är mitt i en storm av kritik från olika håll? Välkommen att lyssna till hur man på ett systematiskt sätt kan använda dialog i sitt ständiga förbättringsarbete och hur man kan leda ett svårt förändringsarbete och hantera att vara föremål för kritik från personal och media.

Medverkande: Mats Linde, förvaltningschef, Kalmar kommun och Anna Kern, förskolechef Tjörns kommun tidigare rektor på Gårdstensskolan i Göteborg.

Moderator: Martin Holmberg, kommunikationsstrateg, SKL.

Presentation Mats Linde: Prata dig till framgång (PDF, nytt fönster)

Presentation Anna Kern: Förändring med motstånd (PDF, nytt fönster)

Framtidens gymnasieskola

Gymnasieutredningen pekar ut en väg för framtidens gymnasieskola där alla ungdomar ges förutsättningar att fullfölja sin utbildning. Hur skapar vi en gymnasieskola som ger bästa grogrund för ungdomars lärande och kompetens? Vilka är de största utmaningarna för att alla elever ska lyckas? Ett seminarium om gymnasieskolans uppdrag idag och imorgon.

Medverkande: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Patrik Gladh, rektor Angeredsgymnasiet i Göteborg, och Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan i Kramfors.

Moderator: Johanna Koljonen, huvudmoderator Skolriksdag 2017.

Presentation Peyman Vahedi: Framtidens skola (PDF, nytt fönster)

Mer än tur i struktur – hur effektiv är din kommuns skolverksamhet?

Effektivisering kan både vara att göra samma jobb till lägre kostnad, och att göra ett bättre jobb till samma kostnad. RKA visar hur effektivitet kan jämföras både i databasen Kolada och med en ny metod för effektivitetsjämförelser som tar hänsyn till varje kommuns unika förutsättningar. Exempel visas från åhörarnas kommuner.

Medverkande: Anders Norrlid, kanslichef, och Johan Gjersvold, statistiker, båda verksamma vid Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Seminariet genomförs vid två tillfällen i SKL:s monter och det finns enbart ståplatser.

24 april 14:30-15:30

Integration, mångfald och civilkurage

Många kommuner och skolor har idag en situation med växande utanförskap och intolerans bland barn och ungdomar. Vad kan man göra för att motverka detta? Välkommen till ett seminarium där du får ta del en inspirerande berättelse och konkreta budskap om hur du som politiker, förvaltningsledning och rektor kan göra skillnad.

Medverkande: Siavosh Derakhti

Moderator: Lena Jutdal, utredare, SKL.

Digitalisering i skolan – en förändring av 2:a ordningen

Mycket tid och möda har ägnats åt att bygga digital infrastruktur, mindre åt att utveckla kunskap om hur digitaliseringen kan förbättra undervisning och lärande. Här får du ta del av just det – modellen STL (Skriva sig till lärande) som låg till grund för Sollentunas övergripande digitala förändringsarbete, och som används för nyanlända elever i Malmö stads startskolor. Modellen kommer under 2017 att spridas nationellt som en utbildningsresurs.

Medverkande: Lee Orberson, Förvaltningschef Sollentuna kommun, Anders Karlsson, lektor med ansvar för IKT- och didaktikutveckling, Malmö Stad, Annika Agélii Genlott, konsult SKL, samt forskare vid Örebro Universitet.

Moderator: Anna Carlsson, programansvarig, SKL.

Presentation: Digitalisering i skolan - en förändring av 2:a ordningen (PDF, nytt fönster)

Presentation Anders Karlsson: STL och nyanländas lärande i Malmö stad (PDF, nytt fönster)

Snart tio år med Skolinspektionen – vad har blivit bra och vad kan bli bättre?

Skolinspektionen har nu funnits i snart tio år. En del menar att inspektionen idag är för inriktad på att leta efter fel, och att det inte är bästa sättet att utveckla och förbättra skolan. Andra menar att det definitivt behövs en särskild statlig myndighet med uppgift att granska skolan kritiskt. Vad tycker du? Välkommen till ett samtal om Skolinspektionen, dess roll idag och framöver.

Medverkande: Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, Anders Ivarsson Westerberg, lektor vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola, Daniel Holmvin, förvaltningschef, Heby kommun och Cecilia Brinck (M), vice ordförande för SKL:s beredning för utbildningsfrågor.

Moderator: Eva-Lena Arefäll, utredare, SKL.

Statliga pengar och lärarlönelyft

Flera statliga satsningar har under senare tid sjösatts för att öka läraryrkets attraktivitet, bl.a. karriärtjänstreformen och lärarlönelyftet. Inte sällan har huvudmännen kritiserats för att sakna genomtänka strategier för hur satsningarna ska tas om hand lokalt. Men många hänsyn behöver tas när statens krav ska möta de lokala behoven. Här diskuteras hur de statliga medlen kan tillgodose såväl krav som behov och därmed vara ett lyft för verksamhetsutvecklingen.

Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, Mininster för högre utbildning och forskning, Jonatan Block, Barn- och utbildningschef, Falu kommun, Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKL. Fler talare kan tillkomma.

Moderator: Bodil Båvner, utredare, SKL

Elevhälsa i en skola för alla

Alla elever har rätt att känna delaktighet och gemenskap. Östersunds kommun har under flera år arbetat för att skapa en inkluderande skola där alla elever utifrån sina förutsättningar ingår i ett ordinarie sammanhang. Varför avvecklades de särskilda undervisningsgrupperna? Vilka strategier och metoder kan användas för att bättre möta elevers olikheter?

Medverkande: Martin Björnwall, verksamhetschef för Elevhälsan i Östersunds kommun.

Moderator: Christin Appel, utredare, SKL.

Presentation: Elevhälsa i en skola för alla (PDF, nytt fönster)

Yrkesutbildning, framtidskompetenser och innovativa företag

North East Surrey College of Technology utanför London var först i England med att erbjuda lärlingsutbildning på eftergymnasial nivå inom digital teknik och telecom. Här berättas om hur de vänt motgång till framgång bl.a. genom sitt samarbete med innovativa företag och sin genomtänkta syn på vad framtidskompetens egentligen är. Och hur arbetar gymnasieskolan i Luleå med motsvarande frågor bland annat i sitt teknikcollege? Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: Joseph Hanke, Head of computing and IT Academies, NESCOT, Sage Lal, Head of Commercial and International Projects, NESCOT, och Eva Lindbäck, gymnasiechef, Luleå kommun.

Moderator: Mats Söderberg, utredare, SKL

Presentation: Occupation, Future Skills & Innovative Companies (PDF, nytt fönster)

Presentation Eva Lindbäck: Different context but similar approaches! (PDF, nytt fönster)

Mer än tur i struktur – hur effektiv är din kommuns skolverksamhet?

Effektivisering kan både vara att göra samma jobb till lägre kostnad, och att göra ett bättre jobb till samma kostnad. RKA visar hur effektivitet kan jämföras både i databasen Kolada och med en ny metod för effektivitetsjämförelser som tar hänsyn till varje kommuns unika förutsättningar. Exempel visas från åhörarnas kommuner.

Medverkande: Anders Norrlid, kanslichef, och Johan Gjersvold, statistiker, båda verksamma vid Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Seminariet genomförs vid två tillfällen i SKL:s monter och det finns enbart ståplatser.

24 april 16:15-17:15

Skolkommissionens förslag – rätt väg för svensk skola?

Skolkommissionen lämnar sitt slutbetänkande till regeringen den 21 april. Kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson kommenterar här de högaktuella förslagen och förväntningarna på hur de kommer utveckla svensk skola. Bland annat med avseende på undervisning och likvärdighet. Hur ser kommissionen på vägen framåt för svensk skola? Och tycker skolans huvudmän att det är rätt väg att gå?

Medverkande: Jan-Eric Gustafsson, ordförande Skolkommissionen, Kenneth Nilsson Kommunstyrelsen Ordförande i Örebro kommun och ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd i Stockholm stad och vice ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor.

Moderator: Johanna Koljonen, huvudmoderator Skolriksdag 2017.

Presentation Jan-Eric Gustafsson: Skolkommissionens förslag - rätt väg för svensk skola (PDF, nytt fönster)

Leda för Resultat Skola

Ledarskapsutvecklingsprogrammet Leda för Resultat Skola handlar om att styra mot resultat. Programmet omfattar hela styrkedjan, ger kollegialt lärande, fokuserar på hur stödfunktioner kan ge ett effektivare administrativt stöd till hela styrkedjan samt ett gemensamt utvecklingsarbete. Målet är att ytterst förbättra resultaten för eleverna.

Medverkande: Ulrika Wallén, utredare SKL, Anders Bergström förvaltningschef Skellefteå kommun, Monika Larsson förvaltningschef i Tyresö kommun, samt Ann-Christine Wennergren, Docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Moderator: Linda Persson-Melin, ledarskapsstrateg, SKL.

Presentation Monika Larsson: Från Leda för resultat Skola till modell för förbättringsarbete (PDF, nytt fönster)

Presentation Anders Bergström: Leda för Resultat Skola (PDF, nytt fönster)

Presentation Ann-Christine Wennergren: Leda för Resultat Skola (PDF, nytt fönster)

Fler män i förskolan – avgörande för kvaliteten?

Hänger förskolans framtida kvalitet på männen? Självklart är det inte så enkelt. Men faktum är att den stora personalbristen kräver att man hittar framtida medarbetare bland hela befolkningen. Malmö stad har bland de högsta andelarna medarbetare inom förskola som är män i landet med drygt 8 procent, men är långt ifrån nöjda. Hör om deras arbete för att öka den siffran ytterligare.

Medverkande: Ana Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef vid förskoleförvaltningen i Malmö stad.

Moderator: Hanna Sällemark, utredare, SKL.

Presentation: Fler män i förskolan - avgörande för kvaliteten? (PDF, nytt fönster)

Framgångsrik skola för nyanlända elever

Vad krävs av huvudmän, rektorer och lärare för att skapa en framgångsrik skola för nyanlända elever? Och vad vi kan lära av elever som är nya i den svenska skolan? Här får du både ta del av ledningens betydelse för att skapa rätt förutsättningar och ett resursperspektiv på hur man kan arbeta i klassrummet.

Medverkande: 2016 års Guldäpplevinnare: Hülya Basaran, universitetsadjunkt vid Högskolan Väst och Anna Kaya projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk.

Moderator: Åsa Ernestam, utredare, SKL.

Presentation: Framgångsrik skola för nyanlända elever (PDF, nytt fönster)

Att styra och leda genom fyra nivåer – en ny modell för skolutveckling?

Ett syfte med SKL Matematik PISA 2015 var att ta fram en ny modell för skolutveckling, som tydligt involverar samtliga lokala beslutsnivåer och där kommuner arbetar tillsammans. En tredjedel av landets kommuner deltog aktivt med fler än tusen kommunföreträdare från de fyra nivåerna – politik, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Hur gjorde man? Vad blev resultaten? Hur kan dessa användas framöver?

Medverkande: Per-Arne Andersson direktör SKL, Elisabet Nihlfors, professor, dekan Uppsala Universitet, Fredrik Molin forskare, Institutet för personal och företagsutveckling vid Uppsala Universitet.

Moderator: Per Thalin, projektledare, SKL.

Presentation Fredrik Molin: En uppföljning av arbetet i tre kommuner (PDF, nytt fönster)

Presentation: SKL Matematik PISA 2015 (PDF, nytt fönster)

Likvärdig skola för minskade studieavbrott

Elevers förutsättningar att klara skolans mål varierar stort beroende på om du till exempel är en svenskfödd tjej med högutbildade föräldrar jämfört med en nyanländ kille vars föräldrar saknar utbildning. Satsningen Plug In har skapat djupare insikter om olika gruppers situation och möjligheter och därmed hittat nya vägar för att ge elever likvärdiga förutsättningar att fullfölja sina studier.

Medverkande: Gunnar Anderzon, projektledare Plug In 2.0, Anna Liljeström, PlugInnvation, Anneli Juholt, Kristinebergsskolan i Oskarshamn, Evy-Ann Wikström från Liljaskolan i Vännäs och Jonas Lovén, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Moderator: Gunnar Anderzon, projektledare SKL.

Presentation: Likvärdig skola för minskade studieavbrott (PDF, nytt fönster)

25 april 13:15-14:15 (program för tjänstemän)

Ett snabbspår till läraryrket

Fram till 2023 behöver välfärdssektorn rekrytera över 80 000 lärare och förskollärare. I dagsläget finns det åtskilliga asylsökande inskrivna i etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen som är just lärare och förskollärare. Målet med att skapa ett nationellt snabbspår är att bättre tillvarata nyanländas kompetens och möjliggöra för dem att arbeta inom skolans område. Kom och lyssna på erfarenheter från satsningen.

Medverkande: Sussana Malm, projektledare, Stockholms Universitet och Gunilla Oredsson Blomberg VFU-administratör, Stockholms Universitet.

Moderator: Anders Barane, utredare, SKL.

Presentation Anders Barane: Ett snabbspår till läraryrket (PDF, nytt fönster)

Presentation Gunilla Oredsson: En arbetsmarknadsutbildning inom Snabbspåret för lärare och förskollärare, lärosätets ansvar (PDF, nytt fönster)

Presentation Rösjöskolan: Ett snabbspår till läraryrket (PDF, nytt fönster)

Presentation Marie Wester: Ett snabbspår till läraryrket (PDF, nytt fönster)

Utmärkt skolutveckling

Alla skolor och huvudmän arbetar med att förbättra kvaliteten i skolan. Kvalitetsarbetet blir dock ofta klämt mellan krav på höjda resultat och skolförbättring inom hela läroplanens område. Jan Håkansson visar på vad forskningen ser som betydelsefulla framgångsfaktorer för god skolutveckling och företrädare från Kristianstad kommun berättar om hur arbetet sker i praktiken.

Medverkande: Jan Håkansson, fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö, Anna Karlsdotter utvecklingsstrateg och Anders Rosvall verksamhetscontroller, barn- och utbildningsförvaltningen Kristianstads kommun.

Moderator: Bodil Båvner, huvudmoderator Skolriksdag 2017.

Presentation: Utmärkt skolutveckling – perspektiv från forskning och praktik (PDF, nytt fönster)

Att möta särskilt begåvade elevers behov

Skolans uppfattning om vad särskild begåvning innebär stämmer inte alltid med den särskilt begåvades beteende. Här presenteras olika sätt att identifiera och möta dessa barn och elever i en pedagogisk miljö, samt hur skolledare kan arbeta för att utveckla verksamheten så att även de särskilt begåvade barnen och eleverna blir inkluderade socialt och pedagogiskt.

Medverkande: Elisabet Mellroth, verksamhetsutvecklare Karlstad kommun, Sara Penje, utvecklingschef Lidingö kommun

Moderator: Per Thalin, projektledare, SKL.

Presentation Per Thalin, SKL: Att möta särskilt begåvade elevers behov (PDF, nytt fönster)

Presentation Elisabet Mellroth och Sara Penje: Att möta särskilt begåvade elevers behov (PDF, nytt fönster)

25 april kl 14:30-15:30

Dags att granska skolans infrastruktur – tiden – laget – rummet

Lärares arbetstid och skolans tidsanvändning är viktiga verktyg för elevers lärande och lärares arbetsmiljö. Helhetssyn, målfokus, arbetsorganisation och avtalskunskap är alla viktiga komponenter för lärares yrkesskicklighet och för elevinflytande. Inga-Lill Nilsberth, välkänd profil i organisations- och ledningsfrågor, vägleder oss i frågor om mod och kunskap, medan Åstorps kommun berättar om hur de arbetar strategiskt med arbetstidsfrågan.

Medverkande: Inga-Lill Nilsberth, tidigare skolledare och förvaltningschef, nu frilansande i egen regi, Annika Hoppe, förvaltningschef, och Per Erik Holmén utvecklingsstrateg, Bildningsförvaltningen i Åstorps kommun.

Moderator: Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKL.

Presentation Åstorps kommun: Dags att granska skolans infrastruktur - tiden - laget- rummet (PDF, nytt fönster)

Presentation Inga-Lill Nilsberth: Dags att granska skolans infrastruktur - tiden - laget- rummet (PDF, nytt fönster)

Introducera mera!

Nyexaminerade förskollärare och lärare ska genomgå en introduktionsperiod i samband med sin första anställning. Det gäller även om det inte längre är ett krav för att bli legitimerad. Introduktionen är viktig för en bra start i yrket och för att komma in i yrkesrollen. Du får höra vad forskningen säger om introduktionen, och företrädare från Hudiksvalls kommun berättar hur de strategiskt arbetar med den.

Medverkande: Göran Fransson, docent i pedagogik vid Högskolan i Gävle samt representanter för Hudiksvall kommun.

Moderator: Eva-Lena Arefäll, utredare, SKL

Presentation Göran Fransson: Forskning om mentorskap (PDF, nytt fönster)

Presentation Hudiksvalls kommun: Introducera mera! (PDF, nytt fönster)

Att leda en inkluderande skola

Seminarieansvarig: Christin Appel

Alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential i en skola som stimulerar, utmanar och stödjer lärande. Hur kan rektor, elevhälsa och skolpersonal samarbeta för att skapa motivation och stödja alla elevers lärande? Hur kan flexibelt resursstöd och ett systematiskt arbetssätt bidra till en meningsfull skolgång?

Medverkande: Anna Borg, skolsamordnare KIND, Karolinska Institutet.

Moderator: Christin Appel, utredare, SKL.

Presentation: Att leda en inkluderande skola (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!